Uniprog Logo

Zásady ochrany osobních údajů a používaní cookies

Na tomto místě vás informujeme o tom, jak ve společnosti UNIPROG SOLUTIONS, a.s. zpracováváme vaše osobní údaje v rámci provozu webové stránky www.uniprog.cz (dále jen „Web“), včetně sjednávání a uzavírání smluv s našimi zákazníky, a pro účely náboru nových uchazečů o zaměstnání.

Zároveň vás informujeme i o zásadách, které dodržujme při shromažďování, používání a ochraně těchto informací a o vašich právech s tím souvisejících. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Aktuální verze těchto zásad je vždy dostupná na internetové stránce www.uniprog.cz.

Část 1: Zásady ochrany osobních údajů

Kdo vaše osobní údaje zpracovává

Správcem osobních údajů je společnost UNIPROG SOLUTIONS, a.s., IČO: 250 94 670, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2219 (dále jen „Správce“ nebo „UNIPROG SOLUTIONS“). UNIPROG SOLUTIONS zpracovává osobní údaje s vynaložením potřebné bezpečnosti a pro jejich ochranu používá odpovídající dostupné technické a organizační prostředky a zabezpečení.

Jakékoliv další dotazy týkající se zpracování osobních údajů je možné zaslat na e-mail info@uniprog.cz.

Za jakým účelem a jaké osobní údaje zpracováváme

1. Opatření přijatá před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů a plnění smlouvy

a) Poptávky řešení a služeb prostřednictvím webu

UNIPROG SOLUTIONS vám umožňuje prostřednictvím vyplnění příslušného formuláře na Webu učinit poptávku našich řešení a služeb. Vaše osobní údaje uvedené v příslušném poptávkovém formuláři tak zpracováváme za účelem uzavření smlouvy o dodání našich řešení nebo služeb s vámi (dále jen „Smlouva se zákazníkem“) a k jejímu dalšímu plnění.

Za tímto účelem zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Identifikační údaje – osobní údaje, které slouží pro vaši přesnou identifikaci. Tyto osobní údaje zpracováváme v rozsahu: jméno, příjmení, akademický titul, IČO, DIČ.
 • Kontaktní údaje – osobní údaje, které slouží na kontaktování s vámi. Tyto osobní údaje zpracováváme v rozsahu: e-mail, telefonní číslo/čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.
 • Údaje o odborné specializaci – osobní údaje, které slouží na poskytování informací o našich řešeních a službách odpovídající vašemu profesionálnímu zaměření. Tyto osobní údaje zpracováváme v rozsahu: povolání a odborná specializace, obchodní zaměření společnosti, kterou zastupujete.
 • Další údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy – číslo bankovního účtu, informace z komunikace s vámi, informace o plnění Smlouvy se zákazníkem a další osobní údaje poskytnuté našimi klienty na základě uzavřených smluv, dodatků či jiných dokumentů za účelem poskytování našich řešení a služeb.

Zpracování všech výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro uzavření Smlouvy se zákazníkem a plnění našich smluvních povinností.

b) Nábor nových zaměstnanců

UNIPROG SOLUTIONS umožňuje zájemcům o pracovní pozici u nás vyplnit příslušný formulář na našem Webu, prostřednictvím kterého nás může kontaktovat a vyjádřit zájem o pracovní pozici v UNIPROG SOLUTIONS. Tyto osobní údaje, které jsou pro nás důležité při náboru nových uchazečů o zaměstnání, slouží k navázání jednání s vámi, posouzení, zda jste vhodným uchazečem pro nabízenou pracovní pozici a případné uzavření pracovněprávního vztahu (tedy i příprava nezbytných dokumentů, informování o obsahu pracovní pozice atd.).

Osobní údaje jsou tak zpracovány pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy s Vámi na žádost uchazeče o zaměstnání, a související plnění zákonných povinností.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje vyplněné do příslušného formuláře na Webu a ve Vašem životopisu. Jedná se o zpravidla o:

 • Identifikační údaje – osobní údaje, které slouží pro vaši přesnou identifikaci. Tyto osobní údaje zpracováváme v rozsahu: jméno, příjmení, akademický titul
 • Kontaktní údaje – osobní údaje, které slouží na kontaktování s vámi. Tyto osobní údaje zpracováváme v rozsahu: e-mail, telefonní čísla a kontaktní adresa.
 • Údaje o odborné kvalifikaci – osobní údaje, které slouží pro vyhodnocení odborné kvalifikace uchazečů o zaměstnání. Tyto osobní údaje zpracováváme v rozsahu: dosažené vzdělání, předchozí pracovní zkušenosti, absolvovaná školení, jazykové a jiné odborné znalosti a reference.

Zpracováváme i údaje, které nám sdělíte v rámci případného ústního pohovoru, které zaznamenáváme v písemné formě, a další údaje z komunikace s vámi. Rovněž zpracováváme výsledky vašeho vstupního testu, pokud je tento součástí výběrového řízení.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro uzavření pracovní smlouvy (vč. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr).

2. Oprávněné zájmy a právní povinnosti

V odůvodněných případech zpracovává UNIPROG SOLUTIONS osobní údaje i za účelem ochrany svých zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné. Zde musíme prokazovat, že jsme jednali v souladu s našimi smluvními povinnostmi nebo právními předpisy.

Často nám zpracování osobního údaje ukládá i zákon, zde zpracováváme osobní údaje typicky při vedení účetnictví a plnění souvisejících daňových povinností, nebo pro plnění povinností uložených zákonem o archivnictví.

U uchazečů o zaměstnání je naší zákonnou povinností i posouzení vašeho zdravotního stavu poskytovatelem pracovnělékařských služeb, a to pro posouzení, zda je možné, abyste danou pozici vykonával/a. Za tímto účelem zajistíme poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Abychom mohli přizpůsobovat obchodní informace vašemu zájmu, zpracováváme i osobní údaje o využívání Webu v rozsahu: záznamy o využívání našich internetových služeb, IP adresy zařízení a identifikátory cookies (podrobné informace o typech cookies viz. níže Část 2. – Zásady používaní cookies).

3. Souhlas

Specifickou kategorii tvoří údaje, které UNIPROG SOLUTIONS zpracovává na základě vámi uděleného souhlasu. Ty zpracováváme vždy jen za uvedeným účelem, který musí být nedílnou součástí každého znění souhlasu.

4. Zasílání informací a novinek o našich řešeních a službách (obchodní sdělení)

Našim zákazníkům, u kterých jsme získali jejich e-mail a/nebo telefon v souvislosti s uzavřením Smlouvy se zákazníkem, nebo v případě, pokud jste se dobrovolně přihlásily k odběru novinek prostřednictvím Webu a za tímto účelem nám sdělili svůj e-mail, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich řešeních a službách v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas. Odhlásit se z odběru obchodních sdělení můžete kdykoli a zdarma, přičemž způsob bude vždy uveden v rámci každého takového obchodního sdělení. V případě, že tyto zprávy vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na info@uniprog.cz.

Osobní údaje nejsou, s výjimkou odstavce 3. (Souhlas), zpracovány na základě souhlasu, a tedy není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

Jaké zdroje osobních údajů využíváme

UNIPROG SOLUTIONS získává zpracovávané osobní údaje:

 • přímo od vás (tzn. od subjektů údajů) v rámci jednání o navázání obchodního či smluvního vztahu (údaje nám předáte prostřednictvím formuláře na Webu na základě zájmu o naše řešení či služby nebo za účelem vypracování smluvních dokumentů), nebo v rámci probíhajícího obchodního či smluvního vztahu (naše vzájemná komunikace prostředníctvím e-mailu, telefonu či jiných komunikačních kanálů, nebo při výměně vizitek, smluv a dalších dokumentů).
 • nepřímo od vás při využívání internetových služeb (kontaktní a poptávkové formuláře na našem Webu, cookies (nebo obdobné technologie), IP adresa, URL adresa, logování a trackování aktivity na Webu za účelem zjišťování jejího používání a následného zlepšování).
 • z veřejně dostupných zdrojů (rejstříky firem a organizací, webové stránky, sociální sítě, informace z médií a pod.).

Komu vaše osobní údaje předáváme

Zpracování osobních údajů provádí výhradně UNIPROG SOLUTIONS nebo nebo jím pověření zpracovatelé, se kterými má UNIPROG SOLUTIONS uzavřené Smlouvy o zpracování osobních údajů v oblasti personalistiky a mezd, účetnictví a zdravotní péče.

Zpracovatelem cookies je Google Ireland Limited (Irsko). Detailní informace jsou dostupné na internetové stránce o ochraně soukromí a smluvních podmínkach Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

UNIPROG SOLUTIONS nepředává osobní údaje mimo EU, není-li uvedeno jinak, nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) a nepoužívá ani osobní údaje za účelem automatizovaného rozhodování, včetně profilování

Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.

V jakém rozsahu zpracováváme vaše osobní údaje

UNIPPROG SOLUTIONS zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste jí je poskytli, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které shromáždila jiným způsobem a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, na základě její oprávněných zájmů či k plnění zákonných povinností.

UNIPROG SOLUTIONS zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k danému účelu.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR společnost UNIPROG SOLUTIONS zpracovává osobní údaje pokud:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR),
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce osobních údajů vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce osobních údajů či třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme

UNIPROG SOLUTIONS zpracovává osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu. Jde o dobu:

 • trvaní smlouvy,
 • potřebnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu,
 • pokrytou platným souhlasem subjektu osobních údajů po stanovenou dobu, nebo do jeho odvolání,
 • vyplývající z příslušných právních předpisů, nebo
 • stanovenou správcem osobních údajů ve spisovém a skartačním řádu správce osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů v závislosti od jeho účelu:

Účel zpracování Doba platnosti
Údaje poskytnuté na základě souhlasu Po dobu platnosti souhlasu (tato doba je buď časově určena ve znění souhlasu nebo do vašeho odvolání souhlasu pro zpracování
Údaje poskytnuté v rámci plnění smlouvy, účely ochrany práv UNIPROG SOLUTIONS Osobní údaje uchováváme po dobu účinnosti příslušné smlouvy, poté zpracováváme rovněž pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, které mohou být v České republice trvat až po dobu 15 let od vzniku relevantní události)
Údaje poskytnuté v rámci jednání o smluvním vztahu 3 následující kalendářní roky po obdržení osobních údajů
Údaje poskytnuté při náboru nových uchazečů o zaměstnání Po dobu trvání výběrového řízení, nejdéle 6 měsíců od jejich poskytnutí
Údaje poskytnuté za účelem ochrany práv UNIPROG SOLUTIONS Po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy
Zasílání obchodních sdělení Obchodní sdělení, jak je uvedeno v odstavci 4., zasíláme, dokud se neodhlásíte (odhlásit se můžete kdykoli a zdarma, způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení, případně je možné využít e-mail info@uniprog.cz)

V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracovává UNIPROG SOLUTIONS vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení v rámci ochrany našich oprávněných zájmů.

Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme a chráníme

UNIPROG SOLUTIONS a její zaměstnanci, případně další spolupracovníci podílející se na zpracování osobních údajů, jsou vázáni povinností mlčenlivosti a jsou pravidelně školeni ohledně bezpečnosti a pravidel zpracování dle GDPR. Zpracování je prováděno v pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci UNIPROG SOLUTIONS, příp. zpracovatelem.

Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky a manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal UNIPROG SOLUTIONS opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Práva subjektů údajů v rámci ochrany osobních údajů

Každý subjekt údajů má na základě platných zákonných úprav následující práva, která může kdykoli uplatnit:

 • Právo být informován o zpracování svých údajů – jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti UNIPROG SOLUTIONS, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů, pokud dochází k jejich předávání dalším osobám, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, nebo o povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
 • Právo na přístup k osobním údajům a právo na vysvětlení – na základě žádosti vám poskytneme informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme.
 • Právo na opravu či doplnění – na základě žádosti provedeme opravu či doplnění vašich osobních údajů.
 • Právo na výmaz – na základě žádosti provedeme výmaz vašich osobních údajů v případě, že již dále netrvá důvod pro jejich zpracování.
 • Právo na omezení zpracování – na základě žádosti definující rozsah omezení pro zpracování vašich osobních údajů, pokud toto omezení není v rozporu s jinými účely jejich zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů – na základě žádosti předáme vaše osobní údaje jinému subjektu/osobě.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, což zahrnuje i profilování
 • Právo vznést námitku – máte právo vznést kdykoli námitku, pokud nebudete s něčím souhlasit.
 • Právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: 234 665 111, web: www.uoou.cz).

Odvolání souhlasu a uplatnění práv subjektu údajů

Odvolat váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů a uplatnit svá práva subjektu údajů můžete kdykoli a bezplatně prostřednictvím písemného oznámení doručeného na adresu UNIPROG SOLUTIONS (viz. níže Část 3: Kontaktní informace), případně osobním doručením na adresu UNIPROG SOLUTIONS.

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu se také nevztahuje na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiné důvody uvedených v platných právních předpisech).

Část 2: Zásady používaní cookies

Na tomto místě vás informujeme o způsobu, jakým ve společnosti UNIPROG SOLUTIONS shromažďujeme, používáme a chráníme cookies prostřednictvím internetových stránek www.uniprog.cz (dále jen „Web“).

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v účinném znění si vás tímto dovolujeme informovat, že Web používá soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním Webu a nastavením vašeho webového prohlížeče souhlasíte s použitím souborů cookies.

Cookies lze zakázat změnou nastavení ve vašem prohlížeči. Pokud se rozhodnete cookies zakázat, nebude možné Web používat v plném rozsahu se všemi jeho funkcionalitami.

Pasivní sběr informací – cookies

Soubory cookies jsou malé textové soubory s informacemi, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení, když stránky procházíte. V těchto souborech jsou uloženy informace o vašich krocích a nastaveních (jako je příslušný zákaznický segment, používaný jazyk, velikost písma apod.). Slouží především k tomu, aby vám usnadnily používání stránek a nemuseli jste zadávat opakovaně tytéž informace. Náš Web používá soubory cookies s cílem zajistit uživatelům lepší uživatelský komfort a dále také zlepšit výkonnost a funkčnost stránek.

Jaké cookies používáme

Veškeré informace shromážděné prostřednictvím cookies se uchovávají pouze do vypršení platnosti cookies a používají se pouze k účelům uvedeným pro každý soubor cookie v nasledující tabulce.

Google Analytics

Název cookie Doba platnosti
_dc_gtm_UA-136772420-1 10 minut
_ga 2 roky
_gid 1 den

Tyto soubory cookies používáme pro sledování návštěvnosti webu pomocí službeb Google Analytics. Slouží především pro shromažďování informací o tom, jakým způsobem používáte náš Web www.uniprog.cz a pomáhají nám v jeho zdokonalení a optimalizaci, aby lépe vyhovoval vašim potřebám. Veškeré informace z těchto cookies získáváme výhradně v anonymní podobě. Sledujeme především, odkud jste na náš web přišli, jaké stránky jste na webu navštívili a jestli jste na webu nalezli potřebné informace.

Ostatní

Název cookie Doba platnosti
cookieconsent_status 1 rok

Tato cookie uchovává váš souhlas s používáním souborů cookies. Doba platnosti je 1 rok od poslední návštěvy webu.

Nastavení souborů cookies

Nastavení souborů cookies můžete změnit ve svém webovém prohlížeči. Cookies můžete například zablokovat zaškrtnutím možnosti v nastavení prohlížeče, který zakazuje umístění všech nebo některých souborů cookies. Tato nastavení obvykle najdete v menu „Možnosti“ nebo „Preference“ webového prohlížeče. Následující odkazy vám mohou s nastavením pomoci:

 • Internetový prohlížeč Google Chrome
 • Internetový prohlížeč Mozilla Firefox
 • Internetový prohlížeč Internet Explorer (do vyhledávacího řádku napište „cookies“)
 • Internetový prohlížeč Safari (do vyhledávacího řádku napište „cookies“)

Další informace o cookies získáte na stránkách www.allaboutcookies.org. Pokud se nechcete účastnit sledování službou Google Analytics na žádných webových stránkách, navštivte adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dovolujeme si vás upozornit, že vypnutí cookies může znamenat omezení funkčnosti Webu.

Zabezpečení

Provozovatel Webu přijal maximální bezpečnostní opatření k ochraně osobně identifikovatelných informací ve chvíli, kdy je odesíláte na naše stránky, a k ochraně těchto informací před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, odhalením, pozměněním nebo zničením. Není však v možnostech provozovatele Webu zajistit absolutní bezpečnost používání internetu jako komunikačního a informačního nástroje.

Odkazy na jiné webové stránky

Tento Web může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, pro které tyto zásady ochrany soukromí neplatí. Doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany soukromí na všech webových stránkách, které navštívíte.

Část 3: Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím nasledujících kontaktních údajů:

 • Adresa sídla: UNIPROG SOLUTIONS, a.s., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika
 • Telefon: +420 226 216 888 | E-mail: info@uniprog.cz | Web: www.uniprog.cz

Odesílání formuláře...

Formulář byl odeslán.
Děkujeme za váš dotaz, v nejbližších dnech vás budeme kontaktovat prostřednictvím vámi uvedených kontaktů.

Zavřít

Omlouváme se, ale došlo k chybě.
Použijte prosím naše kontaktní údaje.

Zavřít

Jak vám můžeme pomoci? Napište nám!